top of page

 Klasyfikacja minerałów według pokrewieństwa chemicznego i budowy krystalochemicznej.

(poniżej wymienione zostały tylko niektóre minerały, które mają największe znaczenie gospodarcze lub ogromną wartość materialną i estetyczną w jubilerstwie) 

I. Pierwiastki rodzime:

                                         I.1   Metale rodzime:  srebro (Ag), złoto (Au), platyna (Pt), miedź (Cu)

                                    I.2   Metale kruche:  arsen (As), bizmut (Bi), antymon (Sb)

                                    I.3   Metaloidy (niemetale):  grafit i diament oraz siarka

II.Siarczki i siarkosole (znanych jest ok.200 minerałów z tej grupy):

                                        piryt FeS2 i markasyt FeS2 (nietrwały, w wyższych temp. przechodzi w piryt)

                                        galenit PbS, sfaleryt ZnS , chalkozyn Cu2S i chalkopiryt Cu2FeS2

III. Halogenki:

                                        fluoryt CaF2, halit NaCl, sylwin KCl, karnalit KMgCl3 x nH2O 

IV. Tlenki i wodorotlenki:

                                      IV.1.  Tlenki i wodorotlenki żelaza: magnetyt FeO x Fe2O3, hematyt Fe2O3, limonit Fe2O3x nH2O,

                                               getyt FeOOH i lepidokrokit FeOOH (różnią się barwą)

                                      IV.2.  Tlenki i wodorotlenki glinu: gibbsyt Al(OH)3, diaspor AlOOH,

                                               korund Al2O3 (jego szlachetne odmiany - rubiny i szafiry)

                                      IV.3.  Tlenki i wodorotlenki tytanu: rutyl TiO2 i anataz TiO2

V. Sole kwasów tlenowych (stanowią ok. 2/3 wszystkich znanych minerałów):

                                     V.1.  Azotany: saletra chilijska NaNO3, saletra indyjska KNO3

                                     V.2.  Węglany: kalcyt CaCO3, dolomit CaMg(CO3)2, syderyt FeCO3 i magnezyt MgCO3

                                     V.3.  Siarczany: gips CaSO4 x 2H2O, baryt BaSO4, anhydryt CaSO4 i kainit KMgSO4Cl x 3H2O

                                     V.4.  Fosforany: apatyt Ca5[(F,Cl)/(PO4)3] i wiwianit Fe3(PO4)2 x 8H2O

                                     V.5.  Krzemiany i glinokrzemiany (znanych jest ok.800 minerałów z tej grupy i budują aż 75% skał):

                                     V.5.1.  Krzemiany wyspowe: OLIWINY - (Mg,Fe)2[SiO4]

                                                                                      GRANATY - (Mg,Fe)3Al2[SiO4]3

                                                                                      TOPAZ - Al2(OH,F)2[SiO]4

                                     V.5.2.  Krzemiany grupowe: EPIDOT Ca2(Al,Fe3+)Al2O[SiO4][Si2O7](OH)

                                     V.5.3.  Krzemiany pierścieniowe: zeolity (słabo rozpowszechnione)

                                     V.5.4.  Krzemiany łańcuchowe: AUGIT: (Ca,Na,Mg,Fe2+,Al,Ti)2[(Si,Al)2O6]

                                                                                          DIALLAG Ca(Mg,Fe)[Si2O6]

                                     V.5.5.  Krzemiany wstęgowe: HORNBLENDA (Ca,Na)2(Fe2+,Mg)2[(OH)(Si,Al) Si2O11]2

                                     V.5.6.  Krzemiany warstwowe:

                                                    - łyszczyki (miki): MUSKOWIT KAl2[(OH,F)2AlSi3O10]

                                                                                  SERYCYT KAl2[(OH,F)2AlSi3O10]

                                                                                  BIOTYT K(Mg,Fe2+)3[(OH,F)2AlSi3O10]

                                                    - minerały ilaste: KAOLINIT

                                                                                  ILLIT

                                                                                  MONTMORILLONIT     

                                                                                  WERMIKULIT               

                                                    - chloryty: penin, rapidolit

                                                    - talk i glaukonit

                                      V.5.7.  Krzemiany szkieletowe

                                                    - minerały z grupy krzemionki (zaliczane niekiedy do tlenków)

                                                                    KWARC SiO2

​                                                                    CHALCEDON SiO2

                                                                    OPAL SiO2 x nH2O

                                                    - skalenie:

                                                              - skalenie potasowe MIKROKLIN K[AlSi3O8]

                                                                                                 ORTOKLAZ K[AlSi3O8]

                                                              - plagioklazy (skalenie sodowo-wapniowe)

                                                                 ALBIT Na[AlSi3O8], OLIGOKLAZ, ANDEZYN, LABRADOR, BYTOWNIT, ANORTYT Ca[Al2Si2O8]

                                                    - skaleniowce (skalenoidy): LEUCYT K[AlSi2O6], NEFELIN Na[AlSiO4]

bottom of page